Nha Khoa Hollywood – Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam tạo nên tác động cho thanh thiếu niên trong nước

AstraZeneca Việt Nam và Tổ chức Plan International Việt Nam vừa tổ chức sự kiện để nhìn lại tiến trình thực hiện và tác động tích cực của Chương trình Sức khỏe Thanh thiếu niên (YHP) tại Việt Nam trong ba năm vừa qua, cùng với hai đối tác thực hiện là Trung tâm Thanh …